Witsen: Noord en Oost Tartarye

Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp van eenige dier landen en volken, welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide de tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheer beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlyks[…] Gedeelten van Asia en Europa Zoo buiten en binnen de Rivieren Tanais en Oby, als omtrent de Kaspische, Indische- en Zwarte Zee gelegen; gelijk de Landschappen Niuche, Dauria, Jesso, Moegalia, Kalm[u]kia, Tangut, Vsbek, en Noorder Persie, Turkestan, Georgia, Mengrelia, Cirkassia, Crim, Astakkia, Altin, Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere aen hunne Tzaersche Majesteiten Kroon gehoorende Heerschappyen. Verdeeld in twee Stukken, Met der zelver Land-kaerten: mitsgaders, onderscheidene Afbeeldingen van Steden, Drachten, enz. Zedert naeuwkeurig onderzoek van veele Jaren, en eigen ondervindinge ontworpen, beschreven, geteekent, en in’t licht gegeven, door Nicolaes Witsen. Tweede Druk (Amsterdam: Halma 1705)

The first edition was published in Amsterdam in 1692 – this one is very rare, both, Cordier and Löwendahl mention only one known copy. A thrid edition (a ‚reprint‘ of the second edition) was published in 1785.

Dieser Beitrag wurde unter digital, GDZ, Not in WCB abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.