Veer: Diarium nauticum, seu vera descriptio trium navigationum admirandarum …

Gerrit de Veer: Diarivm navticvm, seu Vera descriptio trium navigationum […] tribus continuis annis factarum, à Hollandicis & Zelandicis navibus, ad septentrionem, supra Norvagiam, Moscoviam & Tartariam, versus Catthay & Sinarum regna. (Amstelrodami: C. Nicolaij  1598)

Gerrit de Veer: Vvaerachtighe Beschryvinghe Van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de Coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Sembla, ende van’t landt op de 80. graden, dat men acht Groenlandt te zijn, daer noyt mensch gheweest is, ende vande felle verscheurende Beyren ende ander Zee-monsters ende ondrachlijcke koude, ende hoe op de laetste reyse tschip int ys beset is, ende tvolck op 76. graden op Nova Sembla een huijs ghetimmert, ende 10. maenden haer aldaer onthouden hebben, ende daer nae meer als 350. mylen met open cleyne schuyten over ende langs der Zee ghevaren. Alles met seer grooten perijckel, moyten, ende ongeloofelijcke swaricheyt. Gedaen deur Gerrit de Veer van Amstelredam. (Ghedruckt t’Amstelredam, by Cornelis Claesz, op’t vvater, int Shrijf-boeck, Anno 1598)

Gerrit de Veer: Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien … deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de Coninckrycken van Catthai ende China, so mede vande opdoeninghe vande VVeygats, Nova Sembla, ende van ‚t Landt op de 80 graden, dat men acht Groenlant te zijn … ende vande felle verscheurende beyren … / ghedaen deur Gerrit de Veer van Amsterdam (Amsterdam: by Cornelis Claesz 1605)

For other versions see the entry on Vraye Description (1598).

Last updated February 17, 2018.

Dieser Beitrag wurde unter archive.org, DBNL, digital, Google Books abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.