Gherrijtszoon van Assum: Beschryvinghe van der Samoyeden Landt in Tartarien

[Hessel Gherrijtszoon van Assum:] Beschryvinghe van der Samoyeden Landt in Tartarien : nieulijcks onder ‚t ghebiedt der Moscoviten gebracht. Wt de Russche tale overgheset, anno 1609. Met een verhael vande opsoeckingh ende ontdeckinge vande nieuwe deurgang ofte straet int Noordwesten na de Rijcken van China ende Cathay. Ende een Memoriael gepresenteert aenden Coningh van Spaengien, belanghende de ontdeckinghe ende gheleghentheyt van ‚t Land ghenaemt Australia Incognita (t‘ Amsterdam, by Hessel Gerritsz, 1612)

Contents:
Pedro Fernandes de Queirós: Verhael van seker Memoriael, ghepresenteert aen zyne Majesteyt by den Capiteyn Pedro Fernandez de Quir; aengaende de bevolckinghe ende ontdeckinghe van’t vierde deel des Werelts, ghenaemt Australia incognita, ofte onbekent Australia, zijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt ontdect by denselben Capiteyn (1612)
Een cort verhael van de Wegen ende Rivieren uyt Moscovia oostwaerts en Oost ten Noorden aen te Landewaert soo het nu alreede daghelijcks bereyst wort vanden Moscoviten; oock de namen der Steden aldaer vanden Moscoviten ghebouwt met des selven Gouverneur oock beset, die dat Landt daer al-omme bewoont, op-soecken ende in-nemen laet; jae by nae tot in groot Tartarien toe heeft laten besoecken (1612)
Copie van de beschryvinghe der Landen Siberia, Samoieda ende Tingoesa, met oock de weghen uyt Moscovia derwaert Oost ende Oost ten Norden aen soo het daghelijcks bereyst wordt vande Moscoviten. (1612)
Hendrick Hudson [Henry Hudson]: Verhael van d’ontdeckinghe van de nieu-ghesochte Strate in’t Noordvvesten, om te seylen boven langhs de Landen van America, nae China ende Iapon / Ghedaen door Mr. Hendrick Hudson Enghels-man (1612) (Cf. Latin versions of Hudson’s account).

Dieser Beitrag wurde unter digital, GDZ, Not in WCB abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.