Commelin: Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie

[Isaac Commelin (comp.)] Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie. Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken, eylanden, havenen, revieren [sic], stroomen, rheeden, winden, diepten en ondiepten […] met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen verciert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers, in twee delen verdeelt: waer van ‚teerste begrijpt, veerthien voyagien, den meeren-deelen voor desen noyt in ‚t licht geweest […]. ([Amsterdam: J. Janssonius] 1646)

The volumes present collections of travelogues – e. g. in volume 1: [Wijbrant van Warwyck/Sebald de Weert:] Historische verhael, vande reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 schepen voor reeckeninghe vande Vereenichde gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie : onder het beleydt van den vroomen ende manhaften Wybrandt van Waerwijck, als admirael, ende Sebaldt de Weert, als vice-admirael : wt de Nederlanden ghevaeren in den iare 1602. (BS 2329) and [Cornelis van Veen] Kort verhaelt van de twee-jaerige Voyagie ghedaen door Cornelis van Veen in de Oost-Indien. (BS 2329).

Dieser Beitrag wurde unter GentU, Google Books, Not in WCB abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.