Allan: The makers of Cathay

C. [Charles] Wilfrid Allan: The makers of Cathay (Shanghai: Presbyterian Mission Press 1909)

The volume presents short biographics sketches of Confucius, Mencius, Qin Shi Huangdi, Zhuge Liang, Faxian, Xuanzang, Li Shimin, Li Daibo, Du Fu, Wang Anshi, Zhu Xi, Coxinga, the Kangxi Emperor, the Qianlong Emperor, Zeng Guofan Li Hongzhang and others.

Dieser Beitrag wurde unter archive.org, digital abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.